Kapsalon verhaalt loonkosten mishandelde werknemer op daders

Een haarstylist die tijdens een avondje stappen in de kroeg werd mishandeld, kon als gevolg van zijn verwondingen (hij brak onder meer een middenhandsbeentje) zijn werkzaamheden niet meer uitvoeren.

 

Een betreurenswaardige zaak voor de haarstylist, maar bovendien ook een behoorlijke schadepost voor zijn werkgever. Die moet immers bij ziekteverzuim het loon ‘gewoon’ doorbetalen. Daar kwam in dit geval nog bij, dat de werkgever hiervoor geen verzekering had afgesloten.

 

Verhaal loonschade, re-integratieschade en juridische kosten

De werkgever kon zich echter beroepen op artikel 6:107a lid 2 BW, dat bepaalt dat een werkgever die verplicht is het loon te betalen van een werknemer die arbeidsongeschikt is als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, jegens die ander recht heeft op schadevergoeding.

 

De betreffende werknemer was tijdens de fatale avond mishandeld door drie personen. Alle drie de daders zijn door de werkgever in rechte betrokken. Dit was eenvoudig, doordat van de mishandeling camera-beelden waren gemaakt en de daders inmiddels strafrechtelijk waren veroordeeld. Voorts geldt bij onrechtmatig handelen in groepsverband, dat alle daders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de daaruit voortvloeiende schade. (Het maakt daarbij niet uit wie precies wat heeft gedaan, en wie precies voor welke schade verantwoordelijk is. Dit mogen de daders onderling zelf uitzoeken.)

 

Loonschade

De gevorderde loonschade werd door de kantonrechter toegewezen, zij het niet volledig. Het loon over de uren waarin de hairstylist in het kader van zijn re-integratie werkzaamheden had verricht, werden op het gevorderde bedrag (het volledige loon over de periode van arbeidsongeschiktheid) in mindering gebracht.

 

Re-integratieschade

Op grond van artikel 6:107a lid 3 BW is de aansprakelijke eveneens verplicht tot vergoeding van de door de werkgever gemaakte redelijke kosten ter nakoming van zijn re-integratieverplichtingen. De kantonrechter achtte de door de kapsalon opgevoerde re-integratiekosten alleszins redelijk. De vergoeding hiervan werd daarom volledig toegewezen.

 

Juridische kosten

Ten aanzien van gemaakte juridische kosten geldt, dat (slechts) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid alsook redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Deze vordering wees de kantonrechter af. De rechter achtte de gemaakte kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid onvoldoende onderbouwd. Voorts waren er slechts twee incassobrieven geschreven. De vergoeding hiervoor dient te worden beschouwd als ingesloten in de proceskosten.

 

Nu de gedaagden eveneens werden veroordeeld in de proceskosten, kan al met al over een – voor de werkgever – gunstige uitspraak worden gesproken.

 

Benieuwd naar de uitspraak? Klik hier.

 

 

 

 

 

Please reload

Recente berichten

Please reload

© Boerleder Advocatuur & Mediation