Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

13 Feb 2017

 

Recent is de wet Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door de Eerste Kamer. De wet, die vooral gericht is op het voorkomen van arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en beroepsziekten, zal waarschijnlijk op 1 juli 2017 in werking treden.   

 

Wat gaat er veranderen?

 

Versterking van de betrokkenheid van werknemers bij de arbodienstverlening

 • De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht over de benoeming van de preventiemedewerker en diens positie in de organisatie.

 • De bedrijfsarts (en andere arbodienstverleners) kunnen overleg voeren met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

 

Preventieve zorg voor werknemers (duurzame inzetbaarheid)

 • Werknemers worden in staat gesteld om preventief, zonder tussenkomst van de werkgever, een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. De werkgever wordt van een dergelijk bezoek niet op de hoogte gesteld.

 • De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken en indien nodig adviseren over preventieve maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

 

Versterking van de rol van de preventiemedewerker

 • De preventiemedewerker krijgt als taak om inzake het arbeidsomstandighedenbeleid te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts, eventuele andere arbodienstverleners en de personeelsvertegenwoordiging.

 

Verduidelijking van de rol van de bedrijfsarts

 • De wet benadrukt de onafhankelijke en adviserende rol van de bedrijfsarts.

 • Werknemers hebben in principe (dat wil zeggen: tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten) recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

 • De werkgever is en blijft eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding.

 

Basiscontract voor de arbodienstverlening

 • De wet schrijft een aantal minimumeisen voor waaraan de overeenkomst tussen de arbodienstverlener en de werkgever moet voldoen.

 • In deze overeenkomst dient in elk geval te worden opgenomen dat de bedrijfsarts:

  • iedere werkplek kan bezoeken;

  • een klachtenprocedure heeft;

  • nauw samenwerkt met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging;

  • in beginsel het verzoek van een werknemer om een second opinion honoreert;

  • adviseert over preventieve maatregelen;

  • beroepsziekten meldt aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

 • Na inwerkingtreding van de wet hebben de arbodienstverlener en de werkgever een jaar de tijd om bestaande overeenkomsten aan te passen.

 

Verscherping van toezicht en handhaving

 • Last but not least krijgt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer mogelijkheden om boetes op te leggen aan werkgever, arbodiensten en bedrijfsartsen bij het niet-naleven van de wet.

 

 

Please reload

Recente berichten

Please reload

© Boerleder Advocatuur & Mediation